ECR Rapotín

Gastro odpad zrecyklujeme na novou čistou energii.

Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde jen těžce zpracovatelné, anebo, které jsou jinde pouze likvidovány a nikoliv využívány. Odpad využíváme ze 100% - veškerou vyprodukovanou energii i suroviny využíváme.

Jsme efektivnější než kompostárny

Neprodukujeme CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu. Využíváme také celý potenciál suroviny, na rozdíl od procesu kompostování, kdy až polovina energie je spotřebována na zahřívání a je pozvolna „vydýchána“.

0% skleníkových plynů

Nepřispíváme ke globálnímu oteplování a změně klimatu; Nezatěžujeme životní prostředí emisemi skleníkových plynů, jež jsou nutné k pěstování energetických plodin a nevyužíváme ZPF k výrobě vstupní suroviny, protože naším vstupem je odpad.

Vyrábíme bioplyn

ze kterého pro vlastní potřebu vyrábíme elektrickou energii a teplo; teplo navíc dodáváme do centrálního rozvodu obce Rapotín.

Kompletní služby

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme vlekoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.
Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

Pro vás je to odpad. Pro nás surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. ECR Rapotín je moderní energetické centrum recyklace bioodpadů v Rapotíně.

Více o oběhovém hospodářství na www.obehovehospodarstvi.cz

Příjem odpadů

V ECR Rapotín dokážeme recyklovat veškerý biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalů. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (odpadová firma). Kompletní seznam zpracovávaných odpadů je ke stažení zde.

Přijímáme tyto odpady

  • Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • Gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

Cena

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena za likvidaci odpadu se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodníka Mgr. Petra Štěrbu telefonicky na čísle 602 499 498 nebo emailem na adrese p.sterba@ef-group.cz.

Příjem odpadů probíhá v pracovní dny (tj. od pondělí do pátku) od 07:00 do 15:00 hodin. Pro event. příjem mimo uvedené hodiny prosím kontaktujte Mgr. Petra Štěrbu na čísle 602 499 498.

Svoz a nádoby na odpad

Pokud nejste plně soběstační, nabízíme vám zajištění svozu odpadu, poskytnutí nádob na sběr odpadu u vás a čištění nádob při výměně v našem zařízení v Rapotíně. Svoz kontejnerů, popelnic a nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

Goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v ECR Rapotín, která je plně v souladu s legislativou České republiky a EU.

Způsob zpracování odpadu v ECR Rapotín je technologicky nejvyspělejší a k životnímu prostředí nejšetrnější, který v ČR existuje. Využíváním našeho zařízení pro odstranění vašeho odpadu přispějete k ochraně ekologických hodnot, na které se v dnešní době právem klade velký důraz. I touto formou se pak můžete prezentovat a budovat tak dobré jméno vaší společnosti či značky.

ECR Rapotín

Energetické centrum recyklace RAPOTÍN

Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín (ECR Rapotín) je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE, který vznikl za účelem ekologického odstranění, energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů a jejich 100% využití.

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca. 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu.

Technologie

Zvolili jsme nejmodernější dosažitelnou technologii navrženou na klíč německým výrobcem na základě mnohaletých zkušeností provozu odpadářských a zemědělských bioplynových stanic především v Německu, Rakousku a Holandsku.

Odpad je přijímán a dále zpracován ve dvou oddělených halách, podle druhu a kategorie daného odpadu. Kladivový separátor, který je schopen oddělit jakýkoliv obal od využitelné suroviny, si je schopný poradit jak s plasty, kovy, papíry či sklem, což zaručuje využitelnost jakéhokoliv bioodpadu, včetně prošlých konzerv či vadných, zabalených živočišných produktů. Vedlejší živočišné produkty (VŽP) kategorie II. a III. jsou hygienizovány ve dvou nerezových pasterech, které se zajišťují likvidaci odpadu v souladu s legislativou, ale hlavně zahubení patogenních látek, což umožňuje digestát dále využít jako certifikované organicko-minerální hnojivo. Materiál je po hygienizaci homogenizován v hydrolýzní nádrži a poté je zpracován procesem anareobní fermentace ve dvou propojených nádržích, ze kterých je jímán bioplyn, který lze energeticky využít, nebo vyčistit na kvalitu biometanu, resp. zemního plynu. Energetické využití bioplynu zajišťuje kogenerační jednotka, ve které je plyn přeměněn na elektrickou a tepelnou energii. Tyto dvě komodity jsou využity pro samotný provoz zařízení. Přebytečným teplem je vytápěna část obce Rapotín, zatímco elektřina je dodána do elektrické sítě.

Jsme ohleduplní i k našemu bezprostřednímu okolí, a proto jsme všechny prostory vybavili automatickým systémem odsávání vzduchu, který je napojen na výkonný biofiltr a pračku vzduchu. Systém je aktivní 24 hodin denně a svůj výkon výrazně zvyšuje při každém otevření dveří. Díky tomu okolí nezatěžujeme nadměrným zápachem.

Samospráva

Zařízením Olomouckého kraje a zařízením obcí v Olomouckém kraji nabízíme naší dostatečnou volnou kapacitu zpracování GASTRO odpadu a BIO odpadu. Pro naplnění tohoto účelu jsme zajistili systém svozu odpadu ze sběrných míst, kterými pokrýváme celý Olomoucký kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů ke stažení zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

GASTRO odpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech a v obchodních sítích. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

Víte, že za možné porušení zákona hrozí značné finanční postihy? Porušením zákona může být například vykázání nesprávného množství odpadu, nesprávná likvidace (například zkrmování), předání odpadu osobě neoprávněné nebo shromažďování či likvidace společně s komunálním odpadem.

Neriskujte a předejte nám odpad ke zpracování ve známém a prověřeném zařízení nejlepším možným způsobem, který je nejšetrnější k životnímu prostředí. Pro vás je to odpad, pro nás surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky přírodě nebo do oběhu.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodníka Mgr. Petra Štěrbu telefonicky na čísle 602 499 498 nebo emailem na adrese p.sterba@ef-group.cz.

Naše vize

Naší vizí je čistá technologie podle principu oběhového hospodářství. Chceme vybudovat místo, které bude energeticky zcela nezávislé a kde bude možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Místo, které jako první v České republice bude fungovat jako ukázka a reference nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

Ministerstvo životního prostředí České republikyČeská zemědělská univerzita v PrazeÚstav technologie vody a prostředí VŠCHT PRAHATÜVČeská bioplynová asociacecz BIOMPřírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity BrnoStátní fond životního prostředí České republiky

O nás

Evropská akciová společnost EFG Rapotín BPS SE byla založena v roce 2012 za účelem realizace energetického centra recyklace bioodpadů v Rapotíně. Hlavním akcionářem je Energy financial group a.s., která se zabývá obnovitelnými a druhotnými zdroji energie a bateriovými systémy.

Spolupracujeme se společností PS-IBOKA na efektivnějším způsobu přijímání a likvidace bioodpadů a se společností Ware point na efektivnějším způsobu využití bioplynu.

     

Kontakt

ECR Rapotín
Jesenická 210
788 14 Rapotín
www.ecr-rapotin.cz

Ondřej Černý
Obchodní manažer ECR Rapotín
o.cerny@efg-rapotin.cz

Pavel Bureš
Projektový manažer
p.bures@efg-rapotin.cz

EFG Rapotín BPS SE
IČ: 24259993
DIČ: CZ24259993
Spisová značka:
H 750 vedená u Městského soudu v Praze
ID schránky: 85ujmjk
www.ef-group.cz

Sídlo: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 - Michle
Kancelář: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 - Michle
Provozovna: ECR Rapotín, Jesenická 210, 788 14 Rapotín

Ivo Skřenek
předseda představenstva
i.skrenek@ef-group.cz

Mgr. Petr Štěrba
člen představenstva
p.sterba@ef-group.cz

Energy financial group a.s.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle
www.ef-group.cz